Splošni pogoji poslovanja

Memento B&B (v nadaljevanju hotel) je last podjetja Entertainment d.o.o. (Obala 114 a, 6320 Portorož) oddaja nastanitve v skladu s svojimi Splošnimi pogoji poslovanja.

Rezervacije

Potrjena rezervacija je zaveza, pogodba med hotelom in gostom, katere določila morata oba spoštovati.

Najem nastanitvene enote vključuje: najem izbrane nastanitve – sobe ali apartmaja na noč;uporabo posteljnine;uporabo brisač;brezplačno uporabo prostora za shranjevanje;brezplačni Wi-Fi;DDV, prijavo.

Hotel se potrudi, da pri rezervaciji nastanitve poskuša upoštevati dodatne strankine želje.

Hotel je dolžan imeti pripravljene sobe, ki jih je gost rezerviral, in uresničiti dogovorjene storitve. Gost se obveže, da plača dogovorjeno ceno za storitve, ki jih je/bo izkoristila. Stranka nima pravice do dodatnih storitev, ki ji niso bile obljubljene oz. ki niso v ponudbi.

Prijava/odjava gostov

Prijava

Ob prijavi v hotel je potrebno predložiti veljaven identifikacijski dokument (potni list, osebno izkaznico, vozniški izpit…). Dokumenti morajo biti veljavni v času prihoda in odhoda gosta iz hotela. Vsaka oseba, ki je nastanjena v hotelu je dolžna imeti veljavni dokument. V kolikor oseba ni polnoletna mora za to poskrbeti zanj odgovorna oseba.

Prenočevanje oseb, ki niso prijavljene v hotelu je prepovedano.

Rezervirana nastanitvena enota je gostu na voljo med 14. in 18. uro, oz.do 19. ure v poletnem času, na dan prihoda.

Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči zgodnja prijava.

Za vse dodatne informacije je na voljo recepcija.

Odjava

Na dan odhoda mora stranka do 11. ure zapustiti sobo, oddati ključ na recepciji in poravnati stroške bivanja.

Če stranka prekorači čas odhoda in odide do 13. ure, lahko hotel od nje zahteva doplačilo. Na podlagi predhodnega dogovora in po presoji zaposlenih se lahko gostom omogoči pozna odjava.

V kolikor stroški ne bodo ob odjavi plačani v celoti, bomo bremenili vašo kreditno kartico in vas o tem obvestili po elektronski pošti oz. preko kanala preko katerega ste opravili rezervacijo.

Zajtrk

Zajtrk v zunanji enoti hotela je na voljo od 8. do 12. ure.

Prigrizki, topli napitki, sokovi, sadje in oreščki so v jedilnici hotela na voljo od 7.30 dalje, skozi ves dan.

V kolikor je izražena potreba po zajtrku pred 8. uro je le to stvar predhodnega dogovora.

Parkiranje

Gostje hotela parkirajo v garažni hiši. Na voljo je garažna hiša Fotnaže oz. Amfora in garažna hiša Arze. Parkiranje je plačljivo. Lastniki/stranke sami odgovarjajo za svoje avtomobile, motorje in druga prevozna sredstva ter stvari, ki jih pustijo v njih. Za izgubo ali poškodbe ne odgovarjamo.

Dodatno ležišče in otroci

Maksimalno število oseb v hotelu je enako številu postelj. Dodatna oseba v sobi ni dovoljena, razen otroci do 2. leta starosti, ki spijo skupaj starši v zakonski postelji. Namestitev dodatnih ležišč v sobe ni mogoča.

Otroška posteljica je na voljo za uporabo po predhodnem dogovoru z recepcijo.

Otroci so v hotelu vedno dobrodošli. V nastanitveni enoti lahko bivajo le skupaj z odraslo osebo, izjema so družine, skupine, ki rezervirajo več nastanitvenih enot hkrati.

Mir in tišina

V hotelu sta zaželjena mir in tišina med 22. in 7. uro.

Red in čistoča hotela in nastanitvenih enot

Gostje so dolžni skrbeti za red in čistočo v hotelu in v svoji nastanitveni enoti.

Nastanitvene enote se pospravljajo dnevno. Pri tem poskrbimo za osnovno čistočo sobe in kopalnice. V kolikor so stvari gostov na tleh, jih ne premikamo in ne pospravljamo, enoto pospravimo le v meri, kot je to mogoče.

Posteljnina se v toku ene rezervacije menjajo v kolikor je rezervacija dolga najmanj 4 noči. V kolikor gost želi pogostejše menjanje brisač prosimo, da o tem obvesti recepcijo. Vsekakor pa prosimo goste za ekološko ravnanje, saj z zmanjševanjem porabe vode in čistil znižujemo stroške okolja in skrbimo za naravo.

Kajenje

V hotelu kajenje ni dovoljeno v nobenem prostoru. Kajenje je dovoljeno na balkonih ali na zunanjih površinah hotela. V sobah, kjer balkonov ni, je kajenje (npr. na oknih) strogo prepovedano. Hotel ima pravico zaračunati dodaten znesek za kritje stroškov čiščenja, osvežitve in zračenja sobe. Poleg omenjenega zneska bo dodatno zaračunana morebitna škoda, hotel pa ima pravico gosta predčasno odsloviti. V primeru intervencije gasilske službe zaradi kajenja, je gost dolžan plačati vse nastale stroške s tega naslova.

Hišni ljubljenčki

Hišni ljubljenčki v hotelu niso dovoljeni oziroma po dogovoru z recepcijo lahko naredimo tudi izjemo.

Vrata

Gostje so zaradi varnosti vseh oseb in stvari dolžni zaklepati vrata sob ob vsakem prihodu in izhodu v hotel, saj s tem zmanjšajo možnost kraje.

Vhodna vrata v hotel je mogoče odpreti s šifro, ki jo mesečno spreminjamo ali pa z RFID obeskom, ki ga gost prejme ob prijavi v hotel. 

V nastanitve ni dovoljeno: nositi tekočih snovi, ki se rade vnamejo ali eksplodirajo, ne snovi z močnim in neprijetnim vonjem in podobno;pranje in likanje.

Omejitev odgovornosti in povzročena škoda

Hotel jamči za svoje pogodbene obveznosti s skrbnostjo poštenega trgovca. Družba ne odgovarja za kakršno koli neposredno ali posredno izgubo ali poškodovanje lastnine gostov ali osebne poškodbe, ki na kakršen koli način nastanejo med bivanjem v hotelu (razen osebnih poškodb gostov, ki nastanejo neposredno zaradi hude malomarnosti družbe). Celotna odškodninska odgovornost družbe ne presega rezervacijske vrednosti.

Nič v pogodbi ali katerem koli drugem dokumentu v zvezi z njo ne pomeni izključitve odgovornosti za primer smrti ali osebne poškodbe, ki nastane zaradi hude malomarnosti družbe ali odgovornosti za prevare ali napačno tolmačenje.

Hotel je pod video nadzorom.

Če se pri hotelski storitvi pojavi motnja ali škoda, se bo hotel potrudil, da jo čimprej odpravi, gost pa je dolžen prispevati k temu, da se motnja odpravi oz. da je škoda čim manjša.

Če gost povzroči škodo kjerkoli v hotelu ali na njegovem zunanjem prostoru, zanjo v celoti odgovarja, hotel pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo gost lahko utrpel v takem primeru.

V primeru kršitev hišnega reda oziroma povzročanja škode si hotel dovoli izvesti ukrep prepovedi vstopa, odstranitev gostov iz hotelskih prostorov in povračilo povzročene škode.

Hotel si pridržuje pravico in gost ga pooblašča, da za morebitno škodo ali odtujitev predmetov, bremeni njegovo kreditno ali plačilno kartico.

Odpovedni pogoji

Pravica hotela do odpovedi rezervacije

Izjemoma sme hotel odstopiti od pogodbe tudi iz stvarno upravičenega razloga (npr. zaradi višje sile ali zaradi drugih okoliščin (izrednih razmer, nujnosti zaprtja hotela), za katere hotel ni odgovoren, ali pa zaradi zavajajočih oz. napačnih bistvenih podatkov, ki mu jih je posredovala stranka) ali v primeru neprimernega obnašanja bodočega gosta. Plačilo oz. neplačilo odpovedi v izrednih razmerah je odvisna od dogovorov in zakonov v času višje sile.

Do spremembe rezervacije ima hotel pravico: če so v rezervirani nastanitveni enoti potrebna nujna nepredvidljiva popravila, ki onemogočajo normalno in varno uporabo enote;če je prišlo do dvojne rezervacije iste enote; v tem primeru je dolžan hotel gostu omogočati bivanje v enakovredni enoti, v kolikor pa to ni mogoče, ga lahko namesti v cenovno boljši enoti brezplačno ali v cenovno ugodnejši enoti, s tem da se povrne razlika v ceni enot; v kolikor zamenjava enot ni mogoča, se hotel v največji možni meri potrudi poiskati enakovredno namestitev brezplačno v kraju oziroma v celoti povrne stroške rezervacije.

Plačilna sredstva so: gotovina;debetnaali kreditna kartica (Maestro, Visa, Mastercard) nakazilo na transakcijski račun podjetja (Nova KBM d.d., IBANSI56 0400 1004 8882 84)

Vse cene, navedene na tej strani, so v evrih (EUR) in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV), razen če ni izrecno navedeno drugače. Turistična taksa je dodatna plačilna postavka, ki je odvisna od dejanskega števila oseb in nočitev, in zato ni vključena v ceno nočitve.

Na dan odjave, je potrebno poračunati še turistično takso in dodatni stroški nastali v času bivanja v hotelu. Dodatni stroški so posledica koriščenja dodatnih uslug, ki jih nudi hotel, ali pa kot posledica nastale škode. Ob odjavi iz hotela morajo biti vsi neporavnani stroški plačani v celoti.

Obvezna doplačila: turistična taksa:cena takse je predpisana občinska taksa, katere višina se letno usklajuje;odrasla oseba plača polno predpisano vrednost in otroci od 7-18 let pa polovično vrednost;taksa se poračuna ob odjavi iz hotela;pozen odhod: 30 eur;neprijavljene osebe, spanje in razgrajanje oz. neupoštevanje pravil hišnega reda – 150 eur.

Opcijska doplačila: vinska stalaža – porabljeni izdelki po predloženem ceniku;povzročena škoda, katero vrednost oceni lastnik glede na nabavno vrednost, stroške montaże in transporta ter posredno povzročene škode, ki nastane zaradi nezmožnosti uporabe nastanitve, dela nastanitve ali storitve za druge goste.

Končna določila

Za te splošne pogoje velja slovenska zakonodaja. V primeru spora med strankami je za vse spore pristojno stvarno sodišče v Kopru.

Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave na spletni strani www.mementopiran.com